Gmina Kazimierz Biskupi

Konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne

Konkurs na bezpieczne gospodarstwo rolne

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ogłasza kolejną, XVIII edycję Ogólnokrajowego Konkursu “Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” , w kategorii gospodarstw indywidualnych organizowanego wspólnie z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  Państwową Inspekcją Pracy,  Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.

Konkurs przebiegać będzie pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Andrzeja Dudy. Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych oraz upowszechnianie wiedzy na temat zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Do konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby  pełnoletnie  prowadzące produkcyjną działalność rolniczą i  ubezpieczone w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiega w trzech etapach: regionalnym, wojewódzkim i centralnym.

Podstawą oceny gospodarstw są stwierdzone zagrożenia dla bezpieczeństwa osób pracujących w nim. Przy ocenie brane są pod uwagę przede wszystkim:

 • organizacja obejścia i podwórza gospodarstwa,
 • ład  i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i stanowisk pracy,
 • stan techniczny budynków inwentarskich i gospodarczych
 • stan techniczny maszyn, urządzeń instalacji i narzędzi znajdujących się
  w gospodarstwie rolnym,
 •  warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich,
 • wyposażenie w środki ochrony osobistej i urządzenia wspomagające,
 • sposób przechowywania środków ochrony roślin i innych substancji niebezpiecznych,
 • estetyka gospodarstwa oraz organizacja miejsca wypoczynku
 • zastosowane rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w gospodarstwie rolnym.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do  23 kwietnia 2021 roku na stosownym formularzu i złożyć w najbliższej Placówce Terenowej KRUS.

Regulamin konkursu oraz formularze zgłoszeniowe dostępne są: w Placówkach Terenowych  i Oddziałach Regionalnych KRUS , w prasie oraz  na stronie internetowej KRUS  www.krus.gov.pl .