Na terenie gminy znajduje się duży kompleks leśny zwany Puszczą Bieniszewską (22,65 km2), obejmujący cztery rezerwaty przyrody: Sokółki, Bieniszew, Mielno i Pustelnik, stanowiące najcenniejszy w powiecie konińskim kompleks przyrodniczo-turystyczny oraz ostoję dla dzikiego ptactwa i zwierzyny łownej.
Obszary objęte różnymi formami ochrony przyrody obejmują około 22 procent powierzchni gminy. Na jej terenie występują następujące, określone prawem (Ustawa o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r.) formy ochrony: rezerwaty przyrody, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody.

 

Więcej
 
REZERWAT „MIELNO”

Rezerwat Mielno utworzony został w 1957 r. w celu ochrony ptactwa wodnego i błotnego oraz stanowiska brzozy niskiej, będącej reliktem zlodowaceń. Obejmuje powierzchnię 94 hektarów, z czego około 70 procent stanowią gleby bagienne lub wody otwarte, które od zachodu i południa sąsiadują z zalesionymi wzgórzami. Obszar rezerwatu wyróżnia się występowaniem zbiorowisk łąkowych o charakterze półnaturalnym, intensywną sukcesją roślinną i wynikająca z niej zmiennością zbiorowisk roślinnych, naturalnym charakterem torfowiska niskiego, trwaniem stanowisk wielu roślin chronionych W rezerwacie występują 24 gatunki drzew i 19 gatunków krzewów.

Więcej
 
REZERWAT „BIENISZEW”

Rezerwat Leśny „Bieniszew” utworzony został w 1996 roku głównie w celu zachowania fragmentu drzewostanu liściastego reprezentującego stanowiska świetlistej dąbrowy i środkowoeuropejskiej mokrej dąbrowy trzęślicowej. Występuje tu także zespół grądu ubogiego. Często na siedlisku grądu bardzo licznie występuje buk. Niektóre fragmenty lasu, szczególnie południowej i centralnej części, przedstawiają się wyjątkowo bogato i atrakcyjnie, ponieważ liściasty podrost grabowo. bukowy tworzy ,,dach” na wysokości kilku metrów, przesłaniając wyżej znajdujące się korony starych sosen. Obecnie w drzewostanie dominuje dąb bezszypułkowy z domieszką sosny zwyczajnej w poszyciu leszczyn, rzadziej buka i jałowca pospolitego. 

Więcej
 
REZERWAT „PUSTELNIK”

"W rezerwacie Pustelnik"

Bagienko ze skrzypem i wodnym kołem

nad strumykiem pluszcząco-szepczącym

i stare drzewo bez kory gołe

z winniczkiem do nieba pełznącym

także puchacz przypadkiem spłoszony

co bez szelestu w gęstwinę popłynął

i dąb-staruszek dzuplami upstrzony

widziały kogoś pod starą leszczyną

i słońce

co ognikami po liściach pełgało

też tam kogoś widziało

lecz uśmiechnęło się tylko

i nic nie powiedziało...

(Tomasz Jankowski)

 

Rezerwat „Pustelnik” w leśnictwie Bieniszew utworzony został w 1997 r. w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu naturalnych lasów liściastych łęgowych oraz grądowych. Występują tu skupiska roślin rzadkiego w Wielkopolsce łęgu jarzmiankowo-jesionowego, grądu środkowoeuropejskiego oraz zbiorowiska z brzozą omszoną. Rezerwat zajmuje obszar 125 hektarów.

Więcej
 
REZERWAT „SOKÓŁKI”

Rezerwat „Sokółki” w leśnictwie Bieniszew zajmuje powierzchnię ponad 240 hektarów. Utworzony został w 1996 r. w celu zabezpieczenia, ze względów naukowych i dydaktycznych, dobrze zachowanych starych drzewostanów, reprezentujących trzy zbiorowiska leśne: łęg jesionowo-olszowy, łęg jarzmiankowo-jesionowy i – najbardziej znaczący dla tego obszaru – grąd środkowoeuropejski.

Więcej
 
poprzednia 1 2 następna

Strona 1 z 2

Su navegador no soporta flash.