Gmina Kazimierz Biskupi

Punkt Segregacji Zebranych Odpadów Komunalnych dla Gminy Kazimierz Biskupi ul. Warszawska 11

Szanowni Mieszkańcy,

Informuję, że od dnia 1 stycznia 2017 roku Punkt Segregacji Zebranych Odpadów Komunalnych dla Gminy Kazimierz Biskupi zlokalizowany jest na terenie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kazimierzu Biskupim, przy ulicy Warszawskiej 11.

PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku od 900 do 1700oraz w soboty od 900 do 1400  (z wyłączeniem dni, które przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy).

                                                                                       /-/ Jan Sikorski

                                                                            Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

REGULAMIN

Przyjmowania odpadów w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej     Sp. z o.o. przy ul. Warszawskiej 11, 62-530 Kazimierz Biskupi

1.Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej   PSZOK – iem, odpady z terenu gminy Kazimierz Biskupi mogą dostarczać właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kazimierz Biskupi.

2.Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, przyjmowane są nieodpłatnie po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania/zameldowania na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

3.PSZOK czynny jest od poniedziałku do piątku od 900 do 1700oraz w soboty          od 900 do 1400(z wyłączeniem dni, które przypadają na dzień ustawowo wolny od pracy).

4.Do PSZOK

– u przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:

 • papier i tektura,
 • szkło,
 • tworzywa sztuczne i metale,
 • odpady zielone,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielo gabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony.

5.PSZOK nie przyjmuje takich odpadów jak:

 • materiały zawierające azbest,
 • papa,
 • szyby samochodowe,
 • szkło zbrojone i hartowane,
 • części samochodowe (tj. zderzaki, reflektory itp.),
 • styropian,
 • odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (brak etykiet),
 • odpady w opakowaniach cieknących,

– odpady niebezpieczne (przeterminowane leki oraz farby i opakowania po farbach, rozpuszczalniki, oleje w opakowaniach, filtry olejowe, opakowania po substancjach niebezpiecznych, zużyty sorbent, zaolejone szmaty).

Z odpadami tymi, w zależności od ich rodzaju, postępujemy zgodnie z zaleceniami umieszczonymi na etykiecie produktu lub oddajemy przy zakupie czy montażu nowych części u sprzedawcy. Odpady niebezpieczne przekazujemy do unieszkodliwienia podmiotom mającym stosowne uprawnienia.

6.PSZOK nie przyjmuje nieodpłatnie odpadów w ilościach wskazujących no to, iż pochodzą z działalności gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych       (w beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu – pojemności ponad 20 litrów na opakowanie jednostkowe).

7.Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych (niecieknących) i nieuszkodzonych opakowaniach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą identyfikację odpadu w chwili przekazania.

8.Pracownik PSZOK – u ma prawo odmówić przyjęcia odpadu, jeżeli byłoby sprzeczne z przepisami prawa oraz mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi.

9.Pracownicy PSZOK – u nie dokonują rozładunku dostarczonych odpadów, wskazują miejsce gdzie należy je wyładować.

1Tworzywa sztuczne, opakowania wielo materiałowe, drobne opakowania metalowe odpady nie opakowaniowe z tworzyw sztucznych w postaci mebli ogrodowych, skrzynek, wiader, misek, doniczek z PP i PE  Pojemnik z napisem ,,TWORZYWA SZTUCZNE’’
2Makulatura (papier i tektura)Pojemnik z napisem,,PAPIER’’
3Szkło opakowaniowePojemnik z napisem,,SZKŁO’’
4Szkło budowlanePojemnik z napisem ,,SZKŁO BUDOWLANE’’
5Odpady wielkogabarytoweBoks  z napisem,,ODPADY WIELKOGABARYTOWE’’
6Odpady budowlane i rozbiórkowe z wyjątkiem szkłaBoks z napisem,, ODPADY BUDOWLANE’’
7Odpady ulegające biodegradacjiBoks z napisem,, ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI’’
8Zużyty sprzęt elektryczny i elektronicznyBoks  z napisem,, ZUŻYTY SPRZET ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY’’
9Zużyte bakterie i akumulatory, świetlówkiPojemnik z napisem,, ODPADY NIEBEZPIECZNE’’