Gmina Kazimierz Biskupi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku

Zarządzenie Nr 120.85.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupiz dnia 10 października 2018 roku w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego  w 2018 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.