Gmina Kazimierz Biskupi

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności – Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Deklaracja dostępności – Urząd Gminy Kazimierz Biskupi

Urząd Gminy Kazimierz Biskupi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.

Data publikacji strony internetowej: 2014-03-10. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-20.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • część filmy nie posiada napisów dla osób głuchych,
 • Część starszych plików graficznych nie posiada opisów,
Wyłączenia:
 • zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej – brak opisów
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Krzysztof Rogalski – informatyk, informatyk@kazimierz-biskupi.pl, wyślij wiadomość. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 63 244 77 34. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Urzęd Gminy w Kazimierzu Biskupim mieści się przy ulicy Plac Wolności 1, 62-530 Kazimierz Biskupi.
  Całość podzielona jest na dwie części: starą – A i nową – B.
 2. Opis dostępności wejścia do budynku:
  Do budynku prowadzą dwa wejścia: jedno do budynku A od strony ul. Plac Wolności, drugie w miejscu łączenia budynków A i B, przy parkingu bocznym. Nad wejściami brak systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone żadnymi bramkami. Główne wejście (budynek A) dostosowane do osób niepełnosprawnych na wózkach.
 3. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
  Korytarze na parterze obu budynków szerokie, dostępne dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Dwie klatki schodowe, bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia na piętrze niedostępne dla osób niepełnosprawnych – brak windy. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.
 4. Opis dostosowań (pochylniE, platformY, informacjE głosowe, pętle indukcyjne)
  Brak pochylni, platform, pętli indukcyjnych.
  Brak systemu informacji głosowych.
 5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
  Wyznaczone jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych na bocznym parkingu przy budynku A (dojazd od strony ul. Plac Wolności) oraz jedno miejsce na parkingu za budynkiem B (dojazd od strony ul. Ogrodowej).
 6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
  Do budynków i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu i online.