Gmina Kazimierz Biskupi

INFORMACJA

20 lipca br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Celem wprowadzenia nowych przepisów jest usprawnienie funkcjonowania samorządów, w tym w zakresie ochrony oraz usuwania drzew i krzewów, uregulowanych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.).

W związku z powyższym Urząd Gminy Kazimierz Biskupi uprzejmie informuje,

że z dniem 28 sierpnia 2015 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące usuwania drzew

i krzewów, w związku ze zmianą zapisów cytowanej powyżej ustawy o ochronie przyrody.

W myśl art. 83f, ust. 1 ww. ustawy o ochronie przyrody nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie m.in.:

1) krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat;

2) krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne, urządzoną pod względem rozmieszczenia i doboru gatunków posadzonych roślin, z wyłączeniem krzewów w pasie drogowym drogi publicznej, na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz na terenach zieleni;

3) drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

a) 35 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

b) 25 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;

4) drzew lub krzewów owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenach zieleni;

W związku z wprowadzonymi zmianami, wnioski o wydanie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów należy składać według nowego wzoru formularza, który dostępny jest w Urzędzie Gminy Kazimierz Biskupi – budynek B, pok. nr 2 lub na stronie internetowej www.kazimierz-biskupi.bip.net.plw zakładce/ochrona środowiska/usuwanie drzew i krzewów.

Informację przygotował: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi.