Gmina Kazimierz Biskupi

Ogłoszenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KAZIMIERZ BISKUPI

w sprawie konsultacji z organizacjami pozarządowymi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Programu współpracy Gminy Kazimierz Biskupi z organizacjam pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok”