Gmina Kazimierz Biskupi

Konkurs na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie na najładniejszą dekorację bożonarodzeniową.

Co roku wielu mieszkańców naszej gminy przyozdabia w świąteczne dekoracje nie tylko mieszkania, ale także ogródki czy dom. Zachęcamy Państwa, do uwiecznienia bożonarodzeniowych zewnętrznych dekoracji aparatem i wzięcia udziału w konkursie. Liczy się pomysłowość, widoczność dekoracji z zewnątrz i wewnątrz, oryginalne wykonanie nawiązujące do tradycji świąteczno-noworocznej oraz ogólne wrażenia estetyczne.

Do konkursu mogą przystąpić właściciele domów jednorodzinnych i wielorodzinnych.

Na zdjęcia dekoracji czekamy pod adresem redakcja@kazimierz-biskupi.pl do 3 stycznia 2022 r. Zgłoszenie powinno także zawierać: imię, nazwisko i adres, numer telefonu uczestnika konkursu, dokładny adres obiektu, na którym umieszczono dekorację oraz kategorię.

Szczegółowy regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie www.kazimierz-biskupi.pl

Regulamin Konkursu na Najładniejszą Dekorację Bożonarodzeniową

§ 1. Organizator.
Organizatorem Konkursu jest Wójt Gminy Kazimierz Biskupi

2. Cele Konkursu.
Celem jest wyłonienie najładniejszej i najciekawszej dekoracji świątecznej oraz:
a. kultywowanie cennych aspektów życia mieszkańców wsi i obszarów wiejskich.
b. podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych gminy Kazimierz Biskupi.
c. popularyzacja tradycji świątecznych oraz podkreślenie wyjątkowego i niepowtarzalnego charakteru Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

§ 3. Zgłoszenie do udziału w Konkursie.
1. Zgłoszenia proszę kierować do dnia 3 stycznia 2022 r. na adres redakcja@kazimierz-biskupi.pl

2. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien, posesji i ogrodów położonych na terenie gminy Kazimierz Biskupi.

3. Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela, numer telefonu uczestnika konkursu oraz dokładny adres obiektu, na którym umieszczono dekorację.

4. Przesyłając zdjęcia i zgłaszając swój udział w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że:
a. jest jedynym autorem zdjęcia i posiada do niego pełnię praw autorskich,
b. zdjęcie nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich,
c. nie zachodzą jakikolwiek podstawy do zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń w związku z zamieszczeniem zdjęciem,
d. udziela niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej licencji na czas nieokreślony na korzystanie przez Organizatora ze zdjęcia.

5. Przesłanie zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu, dla potrzeb niezbędnych do realizacji Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn.zm. )

§ 4. Warunki Uczestnictwa.
1. W Konkursie na Najładniejszą Dekorację Bożonarodzeniową mogą wziąć udział osoby pełnoletnie, które zgłoszą swój udział do dnia 3 stycznia 2022r., z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników organizatora oraz członków ich rodzin.
2. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie, po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela. Zgodę taką należy dołączyć do zgłoszenia.

§ 5. Komisja Konkursowa i kryteria oceny.
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu, organizator powoła Komisję Konkursową. Decyzja komisji  jest ostateczna i niepodważalna.
2. Komisja, powołana przez Wójta Gminy Kazimierz Biskupi, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg następujących kryteriów:
a. pomysłowość i samodzielność dekoracji,
b. widoczność dekoracji z zewnątrz,
c. oryginalność zgłoszonej dekoracji,
d. ogólny wyraz estetyczny,
e. nawiązanie do tradycji świąteczno – noworocznej,
f. harmonia z otoczeniem.

§ 6. Nagrody.
1. Organizator zapewni nagrody rzeczowe.
2. Komisja konkursowa przyzna I,II,III miejsce oraz dopuszcza się możliwość przyznania wyróżnienia

§ 7. Ogłoszenie wyników.
Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną po uzgodnieniu przez Komisję Konkursową w styczniowym numerze miesięcznika samorządowego „Informator Gminy Kazimierz Biskupi” oraz na stronie internetowej www.kazimierz-biskupi.pl.

§ 8. Postanowienia końcowe
Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przeprowadzenia konkursu jeżeli nie nastąpi wpływ co najmniej 4 zgłoszeń od uczestników konkursu, o których mowa w § 3 niniejszego regulaminu spełniających wymogi konkursowe.