Gmina Kazimierz Biskupi

Uwaga! Zmiany w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”

Zmiana umożliwia Wnioskodawcom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki), na podstawie umowy z WFOŚiGW o przyznaniu dotacji. Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rachunek wykonawcy w ciągu
14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą. Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach. Szczegółowe informacje można uzyskać w Punkcie Konsultacyjno – Informacyjnym Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Gminy, serdecznie zapraszamy!