Gmina Kazimierz Biskupi

Informacja o azbeście!

Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające azbest (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby z zawartością azbestu), poprzez złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8 poz. 31), osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami corocznie w terminie do 31 stycznia za rok poprzedni przedkładają informację wójtowi.

Informację sporządza się w dwóch egzemplarzach:

  1. jeden egzemplarz przedkłada się w formie pisemnej właściwemu organowi (w przypadku osób fizycznych – wójtowi),
  2. drugi egzemplarz przechowuje się przez okres jednego roku, do czasu sporządzenia następnej informacji.

Wobec powyższego Wójt Gminy Kazimierz Biskupi przypomina, że wszyscy właściciele nieruchomości, których dotyczy ten obowiązek, winni w terminie do 31 stycznia 2023 r. złożyć w Referacie Ochrony Środowiska i  Rolnictwa Urzędu Gminy Kazimierz Biskupi wymagane informacje.

Dodatkowe informacje udzielane są w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pok. nr 2, tel. 63 244 77 48.