Gmina Kazimierz Biskupi

Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.

18 września br. odbył się event zorganizowany przy udziale Kół Gospodyń Wiejskich z terenu naszej gminy oraz środków finansowych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r. W wydarzeniu udział wzięły dzieci szkolne oraz seniorzy z terenu naszej gminy. Celem wydarzenia ukierunkowanego na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, było uświadomienie uczestników na temat szeroko rozumianych przestępstw, przemocy, oszustw, kradzieży, cyberprzestępczości, a także bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przedstawiciel Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kazimierz Biskupi przeprowadził szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, a przedstawiciele służb mundurowych wygłosili prelekcje na tematy związane z zapobieganiem przestępczości oraz pomocy pokrzywdzonym przestępstwem.

 Wszystkim zaangażowanym w wydarzenie bardzo dziękujemy!