Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.3A.2015 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 lutego 2015 roku

Zarządzenie Nr 0050.3A.2015 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 17 lutego 2015 roku

w sprawie  procedury ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.