Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.8.2015 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 4 marca  2015 roku

w sprawie  powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.