Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.4.2016 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z  dnia 19 lutego  2016 roku

w sprawie  procedury ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.