Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 0050.7.2016 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 9 marca 2016 roku

w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2016 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie