Gmina Kazimierz Biskupi

Procedura ogłaszania naboru na członków komisji konkursowej

Procedura ogłaszania naboru na członków komisji konkursowej

Zarządzenie Nr 120.9.2017 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi 

z dnia 6 lutego 2017 roku w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.