Gmina Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 120.15.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 120.15.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi

Zarządzenie Nr 120.15.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 21 lutego 2018 roku w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie