Gmina Kazimierz Biskupi

Procedura ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej…

Procedura ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej…

Zarządzenie Nr 120.20.2018 Wójta Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 13 marca 2019 roku w sprawie procedury ogłaszania naboru na członków Komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku, dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.