Gmina Kazimierz Biskupi

Przebudowana ulica Asnyka w Posadzie

Przebudowana ulica Asnyka w Posadzie

Przebudowa ul. Asnyka wykonana została na długości 530 metrów. W ramach zadania wykonano jezdnię o szerokości 5,5 metra. Całość nawierzchni jezdni ograniczona została krawężnikami ulicznymi.

Wykonano dwustronny chodnik z betonowej kostki brukowej. Po stronie prawej oddzielony został od jezdni pasem zieleni, gdzie wykonano nasadzenia i obsypkę żwirową. Nawierzchnię jezdni wykonano z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. W ramach zadania wybudowano także zjazdy do posesji z betonowej kostki brukowej. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych skierowano do wybudowanej kanalizacji deszczowej.

Całkowita wartość projektu: 1.146.504,86 zł.

Wartość dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych: 573.252,00 zł.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 20.12.2019r.